Kasutustingimused

FITLIFE LIVE KASUTUSTINGIMUSED

 1. FitLife Live teenuse (edaspidi Teenus) pakkujaks on FitLife Live OÜ (edaspidi FitLife Live), registrikood: 16179194, aadress: Kalda tee 1C, Tartu 50703 e-mail: live@fitlife.ee
 2. Teenuse saab tellida ja kasutada luues endale kasutajakonto FitLife Live veebikeskkonnas www.live.fitlife.ee   
 3. Käesolevad Teenuse kasutamise tingimused (edaspidi Kasutustingimused) kohalduvad kõigile isikutele, kes on endale FitLife Live veebikeskkonnas kasutajakonto loonud (edaspidi Klient).
 4. Teenuse kasutamiseks loob Klient endale FitLife Live veebikeskkonnas kasutajakonto, annab kinnituse Kasutustingimustega tutvumise ja aktsepteerimise kohta. Klient sisestab Teenuse eest tasumiseks maksekaardi andmed või teostb teenuse ostuks ühekordse makse.
 5. Leping FitLife Live ja Kliendi vahel Teenuse ostmiseks (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, kui Klient on loonud kasutajakonto ning aktsepteerinud Kasutustingimused. Lepingu osaks on Kasutustingimused ja Teenuse hinnakiri, millega Klient saab tutvuda FitLife Live veebikeskkonnas.
 6. FitLife Live’il on õigus igal ajal Kasutustingimusi ja Teenuse hinnakirja ühepoolselt muuta, teavitades muudatustest FitLife Live veebikeskkonnas vähemalt 14 päeva ette. Juhul, kui Klient muudatustega ei nõustu, on tal õigus Leping lõpetada. Juhul kui Klient Lepingut enne muudatuste jõustumist ei lõpeta, loetakse ta muudatustega nõustunuks ning lepinguline suhe jätkub muudetud tingimustel.

Teenuse kasutamine

 1. Teenuse kasutamine alla 18-aastaste puhul on lubatud vaid täisealise isiku järelevalve all. Kõik treeningud ei pruugi olla alaealistele sobilikud. Alla 18-aastase Kliendi nimel sõlmib Lepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja, kes jääb koos Kliendiga vastutama kõikide Lepingust tulenevate Kliendi kohustuste täitmise eest.
 2. Klient mõistab, et Teenuse näol on tegemist mittepersonaalse kaugteenusega ja Teenuse kasutamine toimub täielikult Kliendi omal vastutusel. Teenuse valimisel ja kasutamisel jälgib Klient ise või vastava erialateadmisi omava isiku abiga oma tervislikku seisundit ning vähima kahtluse korral treeningu sobivuse osas või haigussümptomi või vigastuse tekkimisel peab nõu oma arstiga.
 3. Teenust võib kasutada vaid Klient, kolmandatele isikutele Teenuse kasutamise võimaldamine ei ole lubatud.Teenuse kasutamiseks peab Kliendil olema internetiühendus.
 4. Kogu FitLife Live veebikeskkonnas esitatud Teenuse sisu ja materjalid kuuluvad FitLife Live’le ning on kaitstud autoriõigusega. Lepingu sõlmimisega võtab Klient kohustuse mitte salvestada, paljundada, levitada, muuta, esitada, avaldada, luua tuletatud teoseid, pakkuda neid müügiks ega kasutada sisu ega informatsiooni, mis sisaldub või on saadud Teenuse kasutamise kaudu. Samuti ei või Klient üles laadida, postitada e-posti teel ega muul viisil saata ega edastada materjali, mis on mõeldud Teenusega seotud mis tahes arvutitarkvara või riistvara või seadmete funktsionaalsuse katkestamiseks, hävitamiseks, piiramiseks või muul moel manipuleerimiseks (sh tarkvaraviirused või mis tahes muu arvutikood, failid või programmid.)

Teenuse eest tasumine

 1. Teenuse eest makstakse vastavalt Teenuse hinnakirjas toodud hinnale. Tasumine toimub ühekordsete maksetena või igakuise püsimaksena. 
 2. Teenuse eest tuleb tasuda olenemata sellest, kas Klient teenust faktiliselt kasutab või mitte.
 3. Teenuse kasutamine võib alata ka tasuta prooviperioodiga. Tasuta prooviperioodi kestus määratakse registreerumisel ja see on mõeldud selleks, et uued Kliendid saaksid Teenust proovida.
 4. Prooviperioodile järgneva arveldustsükli (üks kuu) tasu võetakse Kliendi krediitkaardilt maha tasuta prooviperioodi lõpus, kui Klient ei ole lõpetanud Lepingut enne tasuta prooviperioodi lõppu.
 5. Lepingu sõlmimisega annab Klient nõusoleku ja volitab FitLife Live kasutama ja töötlema (sh salvestama) tema poolt esitatud maksevahendi andmeid (sealhulgas maksekaardi numbrit, tüüpi, selle kehtivusaega ja autentsuskoode CVV/CVC) teostamaks ülekandeid Kliendi poolt valitud Teenuse eest tasumiseks vastavalt Lepingu tingimustele. Klient annab oma nõusoleku selleks, et FitLife Live annab tema maksekaardi andmete töötlemise ja ülekannete teostamise volitused kolmandale isikule ehk operaatorile, kes tegutseb FitLife Live ülesandel ja nimel. Klient on teadlik ja nõustub sellega, et mis tahes liiki teenuse ostmisel saab FitLife Live selliste maksete automaatse teostamise õiguse (sealhulgas operaatori vahendusel), ilma et tal oleks vaja Kliendi eraldi nõusolekut iga sellise tasu ülekandmiseks (välja arvatud juhul, kui konkreetse Teenuse eest tasumise reeglid näevad ette muud tasumise korda). FitLife Live ei kogu ega säilita maksekaardi andmeid.
 6. Fitlife Live OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
 7. Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse nõuetekohaselt tasutuks alates hetkest, mil vastav summa on laekunud FitLife Live pangakontole.
 8. Juhul, kui ülekande teostamise esimene katse ebaõnnestub (st krediidiasutuselt laekub keeldumine mis tahes põhjusel, sealhulgas vajalikus koguses rahaliste vahendite puudumise tõttu maksekaardiga seotud arveldusarvel), on FitLife Live’il õigus peatada viivitamatult uue perioodi Teenuse, mille eest Klient ei ole tasunud, kasutamine ja blokeerida Kliendi ligipääs kuni vastava võlgnevuse täieliku kustutamiseni. FitLife Live’il on seejuures õigus teha Lepingu kehtivuse ajal ja 1 (ühe) kuu jooksul pärast selle kehtivuse lõppemist piiramatu arv katseid vastavate maksetehingute teostamiseks.
 9. Juhul kui Klient ei ole kasutanud Teenust FitLife Live’st mitte olenevatel põhjustel, ei kuulu teenustasu ei täielikule ega ka osalisele tagastamisele.

Lepingu tähtaeg ja lõpetamine

 1. Leping on tähtajatu, seega kehtib kuni lõpetamiseni Kliendi või FitLife Live poolt.
 2. Kliendil on õigus Leping igal ajal lõpetada, selleks logige FitLife Live  veebikeskkonnas oma kontole, ning järgige Lepingu lõpetamiseks antud instruktsioone.
 3. Leping lõppeb koheselt, kui olete lõpetamise soovi oma kasutajakontol kinnitanud. Lepingu lõpetamisel jooksva kuu eest makstud tasu Kliendile ei tagastata. Kliendil on õigus kuni jooksva kuu lõpuni ostetud Teenuste kasutamist jätkata ning seda tehes kohalduvad Teenusele käesolevad Kasutustingimused v.a. tasu maksmist reguleerivad punktid.
 4. FitLife Live’il on olenemata põhjusest õigus Leping üles öelda teatades sellest Kliendile 30 päeva ette.

Teadete saatmine

 1. Kui Lepingus pole märgitud teisiti, siis FitLife Live edastab kõik Lepingu ja Kasutustingimustega seotud teated ja muu kirjavahetuse Kliendile kasutades Lepingus märgitud kontaktandmeid, eelkõige Lepingusse märgitud e-posti aadressil.
 2. Teated ja muu kirjavahetus loetakse Kliendile kättetoimetatuks, kui edastamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva.
 3. Klient kohustub teavitama FitLife Live viivitamatult oma isiku- ja kontaktandmete muutumisest.
 4. FitLife Live avaldab kõik üldised Teenustega seotud teated FitLife Live veebikeskkonnas.

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

 1. Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 2. Kõik Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.

Isikuandmete töötlemine

 1. FitLife Live töötleb Kliendi isikuandmeid oma veebilehel avaldatud privaatsustingimustes toodud tingimusel.

Kampaaniad

 1. FitLife Live on õigus läbi viia kampaaniaid, mille käigus antavad soodustused kehtivad ainult kampaaniatingimustes määratud ajavahemikul ning laienevad vaid isikutele, kes vastavad kampaaniatingimustes toodud määratlusele.
 2. Kampaania tingimused rakenduvad reeglina vaid uutele Klienditele ja FitLife Live on õigus keelduda isikuga Lepingu sõlmimisest juhul, kui esineb kahtlus, et isik on lõpetanud Lepingu üksnes või peamiselt kampaaniasoodustuse saamise eesmärgil.