PRIVAATSUSTINGIMUSED

FITLIFE LIVE PRIVAATSUSTINGIMUSED

FitLife Live OÜ (edaspidi “FitLife Live”) hindab kõrgelt iga oma klientide (edaspidi „Klient“) privaatsust. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega informeerime Kliente sellest, milliseid andmeid Klientide kohta kogume, miks me seda teeme ja mida Klientide andmetega teeme.

1) Kes me oleme?
2) Mis andmeid me Klientide kohta kogume ja kellelt me neid saame?
3) Miks on meil Klientide andmeid vaja? Mis juhtub, kui Kliendid andmeid ei esita?
4) Millisel õiguslikul alusel me andmeid töötleme?
5) Kellega me Klientide andmeid jagame?
6) Kui kaua me Klientide andmeid säilitame?
7) Millised on Klientide õigused seoses oma andmetega?

FitLife Live (Fitlife Live OÜ) tegeleb liikumise, toitumise ja mõtlemise alaste koolituste ja programmide pakkumisega internetikeskkonnas aadressil www.live.fitlife.ee asukohaga Kalda tee 1c, Tartu, tel (+372) 557 9067, e-post live@fitlife.ee

FitLife Live rakendab vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta Kliendi isikuandmeid kadumise, hävimise ja omavolilise juurdepääsu eest.

Kui Kliendil tekib privaatsuspoliitikas toodud info osas küsimusi, siis võtke meiega ühendust e-posti teel live@fitlife.ee

Mis andmeid FitLife Live Klientide kohta kogub ja kuidas neid saab?

FitLife Live kogub Klientide kohta järgmisi andmeid:

1) isiklikud andmed: nagu nt ees- ja perekonnanimi, sünniaeg/isikukood
2) kontaktandmed: nagu nt elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress
3) arveldusarvenumber

4) pangakaardi andmed
FitLife Live saab andmed otse Kliendilt, kes liitub meie veebilehega Facebooki, Google või isikliku meiliaadressi kaudu. .

Miks on FitLife Live`l andmeid vaja? Mis juhtub, kui Kliendid andmeid ei esita?

FitLife Live töötleb Kliendi isikuandmeid (s.h. nimi, isikukood, kontaktandmed ja võimalikud eelistused teenuste ja toodete tarbimisel) klientide andmebaasi, statistika koostamise ning teenuste ning toodete osutamise eesmärgil. FitLife Live kasutab Kliendi kontaktandmeid üldinfo edastamises nagu muudatused teenuste valikus või hinnakirjas või lepingu tingimustes jms.

Kliendi loal kasutab FitLife LiveLkontaktandmeid kampaaniate ja ürituste info edastamises arveldusinfo edastamiseks jms.

Kliendil on õigus tutvuda enda isikuandmetega ja nõuda vigade parandamist. Oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks võib Klient tagasi võtta kirjaliku teate alusel, saates sooviavaldus e-posti aadressile live@fitlife.ee.

FitLife Live vajab Kliendi andmeid sealjuures tegevust reguleerivate seadustega pandud kohustute täitmiseks ning üldistel ärilistel eesmärkidel, nagu näiteks:

Isiklikud andmed – neid andmeid vajame Liikme isikusamasuse tuvastamiseks, mis omakorda on oluline, et tagada teenuse osutamine isikule, kes selle tegelikult tellis;

Kontaktandmed – neid andmeid vajame Kliendiga ühenduse võtmiseks ja teavitava infokirja saatmiseks. Eelkõige võtame ühendust telefoni või e-posti vahendusel;

Arveldusarve number – neid andmeid vajame juhul, kui sõlmitakse meiega püsimakseleping; Pangakaardi andmed – neid andmeid vajame juhul, kui soovitakse maksta teenuse eest kaardimaksena.

Andmed isiklike eelistuste ja valikute kohta – juhul kui FitLife Live antud andmeid küsib või kui Klient omal valikul meile selliseid andmeid avaldab, siis kasutame neid selleks, et osutada Kliendile paremat teenust, lähtuvalt isiklikest soovidest ja huvidest.

Juhul kui Klient ei ole nõus FitLife Live`le oma andmeid edastama, siis ei ole kahjuks võimalik Kliendile teenust pakkuda. .

Millisel õiguslikul alusel FitLife Live Kliendi andmeid töötleb?

Kliendi andmete töötlemisel tuginetakse erinevatele õiguslikele alustele:

Vajadus luua Kliendiga lepinguline suhe või täita Kliendiga sõlmitud lepingut;

Kliendi nõusolek – kui tugineme isikuandmete töötlemisel Kliendi nõusolekule, siis teadke, et Kliendil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta;

Vajadus teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine; seaduserikkumiste ja pettuste avastamine;

Muul seadusega lubatud alusel.

Kellega FitLife Live Liikme andmeid jagab?

FitLife Live ei jaga Kliendi poolt meile usaldatud andmeid, väljaarvatud piiratud juhtudel, mis on kirjeldatud allpool ning juhul, kui see on selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:

Teenusepakkujad: nagu teisedki ettevõtted võib ka FitLife Live tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT ja konsultatsiooniteenuseid. FitLife Live edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le;

Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: FitLife Live võib jagada andmeid teiste asutustega, kui andmete jagamine on vajalik FitLife Live õiguste kaitseks;

Professionaalsed nõustajad ja muud: FitLife Live võib jagada Kliendi andmeid professionaalsete nõustajatega nagu treenerid, konsultandid, mentorid, coachid, audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud;

Kui kaua ja kuidas me Kliendi andmeid säilitame?

Säilitame Kliendi andmeid senikaua, kuni see on vajalik erinevate andme töötlemise eesmärkide täitmiseks.

FitLife Live lähtub isikuandmete säilitamisel alljärgnevatest kriteeriumidest:

Nii kaua kui on vaja isikuandmeid säilitada selleks, et pakkuda oma teenuseid;

Kui Kliendil on FitLife Live keskkonnas kliendikonto, siis säilitame isikuandmeid terve konto kehtivuse aja või nii kaua kui neid on vaja Kliendile teenuste osutamiseks;

Kui FitLife Live`l on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus Kliendi andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks;

Peale lepingulise suhte lõppemist säilitame teatud andmeid nii kaua, kui kaua on Kliendil (andmesubjektil) või FitLife Live`l endal õigus esitada lepingu alusel nõudeid teise poole vastu.

Arveldusarvenumbrit säilitame ainult niikaua kuni meievahelise lepingu nõuetekohase täitmiseni.

Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi ( Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

FitLife Live rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine FitLife Live volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) toimub FitLife Live ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Kui Klient on andnud FitLife Live´ile nõusoleku uudiskirjade edastamiseks, siis säilitame Kliendi kontaktandmeid seni kuni nõusolek on tagasi võetud.

Millised on Kliendi õigused seoses oma andmetega?

Kliendilon andmesubjektina järgmised õigused:

1) Õigus andmetega tutvuda – Kliendil on õigus teada, milliseid andmeid Kliendi kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse.
2) Õigus andmete parandamisele – Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.
3) Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Kliendil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me Kliendi isikuandmed kustutaksime (nt kui FitLife Live´il ei ole neid enam vaja või kui Klient võtab tagasi andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jmt).
4) Õigus töötlemise piiramisele – Kliendi on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui Klient on esitanud vastuväite andmetöötluse osas).
5) Õigus esitada vastuväiteid –Otseturunduse eesmärgil (uudiskirjad, pakkumised jms) isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.
6) Andmete ülekandmise õigus – Kliendil on õigus nõuda enda poolt FitLife Live´ile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Klient võib nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida FitLife Live töötleb Kliendi nõusoleku alusel või Liikmega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Kliendi isikuandmete muutmiseks, kustutamiseks, töötlemise piiramiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti aadressil live@fitlife.ee

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel ( live@fitlife.ee.). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Privaatsuspoliitikas toodud info suhtes tekkivate küsimuste korral võtke meiega ühendust e-posti aadressil live@fitlife.ee